יום חמישי, 2 ביוני 2011

פניני מוסר - תורה ותפילה

בנדה דף ע איתא שכדי לזכות לתורה צריך תפילה "הא בלא הא לא סגי". מוכרח, איפוא, שדוד המלך שהוא עמוד התפילה בעולם ["ואני תפילה"] היה צריך להוולד ולהפטר בשבועות.

"מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה". זה דו-סטרי. כדי שהתפילה תישמע, צריך תורה.

נמצא שתורה ותפילה כרוכים ירדו מן השמיים. הא בלא הא לא סגי.

זאת ועוד. תורה היא דיבור הקב"ה אלינו [אנכי - ר"ת אנא נפשי כתבית יהבית]. תפילה היא דיבור שלנו אל הקב"ה [ואשפוך את נפשי לפני ה' - שמואל א' א' ט"ו]. דיבור הוא קשר אינטימי ["ראוה מדברת" כתובות י"ג]. הדו-שיח קיים תמיד.

[עפ"י הגר"מ שפירא שליט"א]