יום שני, 13 ביוני 2016

שלמי עכו"ם עולות

לרפואת מרת הענא מרים בת חננה

הקשה הגרא"מ שך ז"ל [בקובץ ישורון י"א עמ' ר"צ] "וצ"ע לי במה שכתב שם הרמב"ם בהפריש פסחו עד שלא נתגייר ונתגייר שג"כ מקריבין משום שאין דחוי, וקשה הלא להלכה שאין מקבלין מן העכו"ם אלא עולות ואם הביא שלמים מקריבין עולות שהעכו"ם לבו לשמים כמבואר בפ"ג מהל' מעשה הקרבנות ח"ג וא"כ אם עכו"ם הפריש פסח מאחר שלבו לשמים עולה הוא ואיך אפשר להקריבו אח"כ לשם פסח כשנתגייר" ע"כ. 

ויש להעיר עפ"י מה שראיתי מביאים [בס' אור אברהם מנחות ל"ה] מס' מקור ברוך [ח"א סי' י"א] שאם לומדים מסברא ששלמי עכו"ם עולות, א"כ עד שעת ההקרבה דינו כשלמים [ואילו אם לומדים מפסוק מיד נהיה עולה]. ואם כי דבריו צ"ע מנין לו ומה הסברא בזה, מ"מ אם כנים דבריו מובן שאם הפריש פסח יכול אח"כ להקריבו לפסח. ועי' בסוגית הגמרא שעכו"ם שהתנדב שלמים [למסקנה - כדי להתכפר בו ישראל] ישראל אוכלן ע"כ. ופשטות הסוגיא [דלא כרש"י] שהקדישן שלמים ואח"כ נתנן לישראל. הרי שיש חלות שלמים בשעת ההקרבה. וה"ה לפסח ומיושבת קושיית הגרא"מ שך.

שוב ראיתי שבספר מקור ברוך הקשה מעצמו קושיית הגרא"מ ותירץ עפ"י יסודו. ותעלוזנה כליותי. ועי' בס' תורת הנזיר עמ' נ"ה.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה