יום ראשון, 24 באפריל 2016

שני סוגי יצה"ר

לזכות נעמי בת טובה
ושושנה בת דבורה גיטל

ידוע מבית מדרשו של הגרי"ס שיש שני סוגי יצר הרע וכ"כ הגר"א במשלי י"ח עיי"ש. יש יצה"ר פנימי המבקש להחטיאו. ויש יצר מבחוץ, מלאך מיוחד, המסיתו לדבר עבירה [וע"ז נאמר לפתח חטאת רובץ]. ובס' מרבה להפליא [למו"ר הרה"ג ר' י"ד המניק שליט"א עמ' ס"ט - ע' וכן בס' מרבה קדושה בסוף פ"ק דקידושין] הוכיח כדבריו מסוגיות הש"ס. בקידושין [ל'] כתוב שכל משאו ומתנו "בך" ורש"י מבאר "באדם", דהיינו יצה"ר פנימי. ואילו בסוכה [נ"ב:] משמע מכמה ביטויים בגמרא שהיצר בא מבחוץ: היצר הרע מסיתו בעוה"ז ומעיד עליו בעולם הבא, וכן מש"כ שם שהוא נקרא "הלך" ו"אורח" משמע שבא מבחוץ. עיי"ש עוד בס' הנ"ל, ואנו לא באנו אלא לפרסם שורש ומקור לדברי הגרי"ס.

ויש להוסיף מקור ליצה"ר שבתוך גופו של אדם משבת ק"ה שדורשת את הפסוק לא יהיה בך אל זר על היצר, שיצה"ר הוא "בך".  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה