יום חמישי, 13 באוקטובר 2016

האם היתה מחיצה בהקהל?

שאלה זאת לא הוזכרה בגמרא ומה דבר השמיטה הזאת? 

בס' עבודת דוד [סוכה נ"ב] הציע שצריך מחיצה רק כשהנשים מרימות קולן [כגון בהספד כמו שנאמר בגמרא במקור הצורך במחיצה] או בשעת שמחה [כגון שמחת בית השואבה] שחוששים להרהור. לעומת זאת, באכילת קרבן פסח לא צריך [כמו שהוכיח הגרמ"פ זצ"ל בתשובה]. וגם בהקהל שאין הרמת קול ואין שמחה יתירה לא צריך. 

בשו"ת משנת רבי אהרן [או"ח סי' י"ג] כתב שפשוט שעשו עיי"ש.

בקובץ מוריה [משנת תשע"א בסוף החוברת במכתב ידידי הרה"ג ר' חיים דולני שליט"א] הציע שיש שני דינים במחיצה א] משום צניעות ב] גדר מיוחד עם דינים מיוחדים הנלמד משמחת בית השואבה שעשו "תיקון גדול". לכן הוזכר רק בקשר לשמחת ב"ה כי שם היה דין מיוחד. אבל לצניעות פשוט שצריך וממילא גם בהקהל היה מחיצה. ועפי"ז יישב השגת הרבי מסאטמר על הגרמ"פ מהרמב"ם שכתב שבשמחת בית השואבה המחיצה היתה כדי שלא יסתכלו ודלא כמש"כ הגרמ"פ שהמחיצה נועדה בשביל שלא יתערבו. אבל עפ"י הנ"ל מובן שאין להביא הוכחות משמחת ב"ה למקומות אחרים ששם יש גדרים מיוחדים. ומובן ג"כ למה דוקא הכהנים והלויים עשו את המחיצה [סוכה נ"א ברש"י] כי אין זה סתם מחיצה משום צניעות [שיכולה להיבנות גם ע"י גוי] אלא עם דינים מיוחדים משלה עיי"ש.  

וכתבתי להעיר את לב המעיין ויגדיל תורה. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה