יום חמישי, 15 בדצמבר 2016

בל תוסיף בלובש ציצית בלילה

לזכות שמחה בן נעכא גיטל שמחה בעבודת השם!

למה לא עוברים על בל תוסיף כשלובשים ציצית בלילה?

בכסף משנה [ק"ש ג' ח'] כתב שאין איסור בל תוסיף ולא הסביר מדוע. רעק"א כתב שמוכח מדברי האריז"ל [שצריך ללבוש ציצית בלילה] שסובר כדעת הרא"ש שכסות יום בלילה חייב וממילא אין איסור בל תוסיף  כמובן. וכ"כ הא"א מבוטשאטש.

העונג יו"ט בסי' א' כתב שלילה נפקע ממצות ציצית כי חסר מרכיב עיקרי במצוה דהיינו "יום" ולכן אין בל תוסיף עיי"ש ובס' משאת המלך [זבחים י"ח:].

ויש להעיר שבביאור הלכה סי' קכ"ח סקכ"ז דקדק ברמב"ם שאין צורך שיתקיימו כל תנאי המצוה שברמב"ם משמע שאפי' אם הוסיף בברכת כהנים ברכה בלחש עובר משום בל תוסיף. הרי מבואר שעובר אפי' בלא כל תנאי המצוה. עי' מש"כ בזה בס' אבני חיים [סי' א'].

בס' אהל אריה לייב [עמ' ק"ה] כתב להיפך מדברי העונג יו"ט, שפטור ציצית בלילה לא הוי הפקעה ממצות ציצית, וכדכתבו התוס' במנחות [מ' ע"ב ד"ה תכלת] דאף בלילה שרי כלאים בציצית, הרי דלא הופקע לילה ממצות ציצית, דא"כ הוי כטלית שאין בה ד' כנפות דפשיטא דלא יותר בה כלאים אלא פטורא בעלמא הוי, וע"כ החפצא דמצוה מיהא הוי ושרי בה כלאים, וכיון שכן אף ליכא בל תוסיף ואדרבה כ' האריז"ל דעדיף לעשות כן רכיון דחפצא דמצוה מיהא הוי אף דפטרתו תורה ראוי ללבוש בלילה וכדאשכחן בפטורי אחריני כגון זקן ואינו לפי כבודו בהשבת אבידה דאף דפטור מ"מ ראוי לפנים משורת הדין להשיב.

בס' דרכי דוד [לג"ר מרדכי דוד לוין זצ"ל יבמות עמ' ז'] תירץ שאין בכלל מצוה חיובית ללבוש ציצית וא"כ אין כאן מוסיף מצוה עיי"ש וינעם לך. 


עי' בס' הליכות ישראל [עמ' מ"ח-נ'], ס' זכרון גבריאל עמ' תרנ"ז, ישועות יעקב סי' כ"ד סק"א בס' אורח המועדים עמ' רצ"ט.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה