יום ראשון, 18 בדצמבר 2016

אי קבלת מצוות עבריינים


לזכות משה יהודה בן פעשא דינה 

הרמב"ם בהל' תשובה [ז' ז'] כותב שעבריין עושה מצוות וטורפין אותן בפניו וכו' והיום הוא מודבק בשכינה וכו' ועושה מצוות ומקבלין אותן בנחת ושמחה" עיי"ש. בס' רינת יצחק [ע"ס ישעיהו עמ' ח'] הקשה איפה מצאנו שמצוות צריכות להתקבל, ולא תירץ.

ראה במשנה בסוכה כ"ח במצות ישיבה בסוכה "וירדו גשמים משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו. ופירשה הר"מ בפהמ"ש שם "רמז כי השם אינו מקבל מעשיהם ברצון" עכ"ל. הרי לן בעשיית מצוות ענין של קבלת מצוה ברצון או איפכא. ועי' בהסבר דברי הרמב"ם בס' לתשובת השנה. 


היה קשה לי הלשון "וטורפין אותן בפניו" מי הטורפין? וראיתי בס' שם משמואל [במדבר עמ' ל"ז] שהכוונה לכחות החיצוניים. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה