יום שישי, 30 ביוני 2017

עבודת השם בלי לבושים

ספר מי השילוח – מסכת מגילה

(יב) והקרוב אליו כרשנא שתר כו’ אמר ר”ל כל הפסוק הזה ע”ש קרבנות נאמר כרשנא כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה וכו’, הנה שייכות המאמר הזה למיתת ושתי, דהנה הבעש”ט ז”ל אמר על ערומה ולא באה שזה הענין ערומה עדיין לא בא עכ”ל, הענין בזה כי הש”י נתן להם לישראל תורה ומצות שהם לבושים שעל ידם יוכלו להשיג עצמותו ית’, כי בעו”הז אין בכח אנושי להשיג עצמותו ית’ בלתי ע”י לבושים מתגשמים עד שכל מה שאנו מקבלים הוא באמצעות הלבושים, ולע”ע[=ולעת עתה] כאשר ישופע שפע מהש”י משפיע דרך הארבעה עולמות ע”י מדה של עשר ספירות שהעולם צריך כעת עד שמגיע לעוה"ז שיוכלו להשיג ההשפעה וגם האומות יוכלו להשיג כי בלבוש יש להם ג”כ איזה אחוזה, אך בההשפעה הלזו הם עושים כל התועבות, ע”כ כאשר ראו אנכה"ג שצוה אחשורוש שתבוא ושתי ערומה הבינו כי רוצה הש”י להנחיל להם לישראל התגלות האמיתי בלי שום לבוש כמו שיהי’ לעתיד שיגלה הקב”ה אורו בלי שום לבוש ומזה יבא להם התאוה בהתגברות, והזמן ההוא הי’ שביקשו אנכה"ג לעקור יצרא דעריות וצעקו מלאכי השרת איך יהי’ לאו”ה [=לאומות העולם] תפיסה בענין ערומה, כלום הקריבו לפניך כו’ כי ישראל בעת שהי’ האור בהעלם מאתם עסקו בעבודה ובקרבנות כדי לקרב אליהם האור בכל יכולתם ולכן מהראוי שלעתיד יגלה להם הש”י את אורו בגילוי הגמור מבלי אמצעית כמ”ש בשירי דוד מלך ישראל נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה’ לבי ובשרי ירננו לאל חי, היינו לע”ע כאשר נצרך ללבושים נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה’ היינו לבושים לאורו, אבל לבי ובשרי ירננו אל אל חי היינו היוחל והקווי שלי הוא להתגלות האור שיהי’ לעתיד בלי לבוש רק לחיים פשוטים זהו לאל חי, אבל אוה”ע שלא עסקו בעבודה ולא רצו לעסוק כדי להתקרב לאור ה’ מדוע יזכו אז שיהי’ להם שייכות להתגלות כשיהי’ בלי עבודה ולבוש:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה