יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בנר חמישי

ליל ה' - בקיצור נמרץ

כנגד יוה"כ [הג”ר א”א וייס בסשמן למנחה]. יוה"כ שייך לחנוכהמה השייכותסוטה ל"ג – יוחנן כה"ג היה בקה"ק ביו"כ ושמע בת קול שהכהנים מבית חשמונאי יצאו למלחמה וניצחוליקוטי האר"י הק' – זימים קודם יו"כ מפרישין הכהן מביתו ללשכת הפרהדרין – כדי שיו"כ יהיה היום השמיני של הכה"ג בבית המקדשזימי בריאה. "א"ז"- ארוכב על ז', מעל עוה"ז.
שמעון הצדיק ראה בקה"ק זקן אחדדהיינו השכינה [תוס' – גם מלאך אסור שיהיה בקה"ק]. בזוהר הקדוש הקשה – אם כל אדם לא יכול להיות באוהלאיך נכנס כה"גהרי גם הוא אדםותישלא היה אדם אלא מלאךהקדוש ראהרן מבעלז הקשה – גם למלאך אסור להיות שםותישאדם שנהיה מלאך הוא גבוה ממלאך.

וזה ענין העינויים – להשבית את הענינים הביתיים.
באגרת השמד וביוסיפין נאמר – היוונים היו שקועים בצרכי הגוף המתבטאים בההעינוייםאכילה שתיה וסיכה היו ביון בלי רסןהחכמה שלהם לא עמדה במבחן המעשיםלא היה להם כ"ח מ"ה – החכמה האמיתית של ביטול לחכמה העליונה.

נעילת הסנדל – בסוף סוכה מסופר שמרים בת בילגה שהיתה נשואה לסרדיוט יוונילקחה סנדלה ודפקה על המזבח ואמרה דברי נאצהביוסיפון כתובשהסנדל היתה חלק מהתרבות שלהםהם לא תפסו שכל ענין הנעל הוא להציל את הרגל אלא שמסמלת משהו חשוב ועקרוני יותרואילו המזבח מסמל הזובח את יצרו כאילו הקריב קרבןהיא הרגישה שהמזבח היה הניגוד וה"לעומת זהשל הסנדל.

נר הכנגד שמעון – שמעון נענשיעקב לא רצה לברכוארור אפם כי עז וכו'. אבל רש"י בפוזאתכתב שמשה רמז [כדי לא ללכת ישר נגד יעקב שלא בירךלברכת שמעון "שמע הקול יהודה" – שמע לשון שמעון [שמע הכי שנואה אנכי].
שמע הקול יהודה – רבי יהודה הנשיא במסיומא אומרשיו"כ מכפר בין לשבים בין לשאינם שביםאמר האדמו"ר הזקן מגור – שמע הקול יהודה – הכוונה ליהודה הנשיאמשה ביקש שהישמע לו שגם פושעי ישראל שאינם שבים יתכפרו ביום כיפורחזינן ששמעון מוזכר בקשר ליו"כ.
ימים יוצרו ולו אחד בהםנמצאים בבי"כ ומשתחוים לה'. [חנוכה – הודאה מלשוידוימשתחוים בהודאה – דעת עצמי]. אחרי נס חנוכה לא תיקנו משתה ושמחהאם שרים שירות ותשבחות זה הופך להיות סעודת מצוהעושים צרכי הגוף והופכים הכל למצוה.

זמרי בן סלוא [נשיא שמעוןהופך להיות טוב.

ביו"כ לית ליה רשות לאסטוני. [ביום זה כנגד יו"כ אין לו רשות להסטין – אולי זו כוונת כ”ק אד”ש]. צועקים לעשות נקמה בגוייםלא רוצים להיות כמו היוונים שהיו שקועים בצרכי הגוף.
מקדשים החצרות והבתים [נגד היוונים שטימאו אותם]. והדליקו נרות בחצרות קדשיךעל פתח ביתו מבחוץ.
לתתך עליוןעל-יון [שפ"א].


מאמר ב'


הרמב"ם כתב על אריסטו שהגיע לשיא השלמות שאדם יכול להשיג.

היונים אמרו ליהודים "תראו כמה עוה"ז מחייך אלינואל תהיה יהודים מסכנים”גם היום יש קנאה לאנשים "מוצלחיםבעניני עוה"זבנ"י מרגישים בדור אחרון רגשי נחיתות כלפיהםצריכים לדעת שהאנשים האלו היו שקועים ביצרים שלהםכמעט "נמשל כבהמות נדמו". יהודים התגברו על היצר תמידלא פגעו בזולתוכווכו',העולם מסתכלים עלינו בזלזול אבל צריכים להתפאר בתרבות היהודית המקורית.

לדוגמה – ראהרן קדוש ה'. התרומם מעל אכילה שתייה שינה וכווכובמשך המון שניםמשוחרר מתאוות הגוףעוד דוגמאותהבית ישראלהאמרי חייםרמשה פיינשטייןריעקב קמנצקיהבן של ראהרן נשרף חיגם הילד של הבית ישראל נרצחלא נפלו לזרועות היאוש והעמידו דור חדשמי היה מעלה על דעתו ששבעים שנה אחרי השואה ייראו יהודים כמו שנראו אזהם חשבו לעשות מוזיאון מהיהדות האבודה אבל אנחנו פה.
משפט פיתגורס מופיע כבר במשנה פהדכלאייםכל החכמות כולן גזוזות בתורההגר"א כתב סאיל המשולש על מטמתיקהעד היום פרופסורים לומדים ספר זה ולא מבינים.

בברלין היתה שאלה קשה במטמתיקה ואין פותר אותהושמע פרופסור שיש גאון יהודי שמתמחה במטמתיקהנסע לדווינסק [עם מתרגם יהודי מתבולללשאלושאל אותם הרוגוצ'ובר כמה בתים יש בברלין.שאלו אותו כמה בתים יש בדווינסקאמר להם את המספר המדוייק [והוסיף שעכשיו בונים עוד אחד….]
תוך דקה ענה על השאלהאמר לואפשר לקחת את הראש שלך ולעשות 10 איינשטיינים. [וענה ...] מאיפה ידעמהתורה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה