יום שלישי, 8 בדצמבר 2015

דברי אלקים חיים מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - נר שלישי

 
שלש נרות מהווה חזקה. בנ"י מאירים וצריכים להישאר כך. שלשה חוטים גדיל שאינו נפסק [רש"י מנחות].ימי חנוכה כנגד ז' ימים טובים. היה קשה אז לקיים את הימים טובים ואנחנו מתנקמים וחוגגים חנוכה כנגד הימים טובים. [ס' שמן למנחה]
יום ג' כנגד שבועות. אוריין תליתאי [תנ"ך – עי' שבת פ”ח]
 
ענין ראשון – נשיא ליום שלישי לשבט זבולון, אליאב בן חלון. אוה"ח – זבולון קודם ליששכר "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". אלי-אב – אני כמו אב אליך, כי אני מאפשר לך ללמוד אע"פ שאני עוסק בחול ["חלון”].
 
הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. של"ה – שתי הלחם, מאכל בסיסי, אם אין קמח אין תורה. שתי הלחם גם קמח וגם תורה.
"נמי לכם" בגי' אליאב בן חלון.
 
מדרש שמואל על המשנה, אם אין קמח אין תורה, אם יש ת"ח שאין לו פרנסה לא ימלט שלא יבוא לעבירת לא תחמוד. גם יתכן שיעבור על גזילה ושוחד ועוד עבירות.זבולון מציל יששכר מאותן עבירות.
"כל המבטל לא תחמוד כאילו ביטל כל התורה תורה וכל המקיים לא תחמוד כאילו קיים כה"ת כולה”.
זבולון מקיים כל התורה של יששכר.

ענין שני - זבולון – תכלת [מס' מגילה]. חלזון בגי' זבולון. ושפוני טמוני חול. תכלת – יראה. דומה לים דומה לרקיע וכסא הכבוד. ואם לומדים תורה בלא יראה אין חכמתו מתקיימת. חבל דאית ליה תרעא לדרתא ודרתא לא עביד. הלומד תורה צריך להגיע ליראה.
ויחרד כל העם אשר במחנה – שאין התורה נקנית אלא ביראה [מכילתא]. הוא יפתח לבנו בתורתו. זבולון גם מספק תכלת ליששכר דהיינו יראה.

ענין שלישי – תחילת הבאת ביכורים. “שאיני כפוי טובה". בלי הכרת הטוב אי אפשר. "אין לך שנוי לפני הקב"ה יותר מכפוי טובה". וענית ואמרת - שאינך כפוי טובה.זבולון מאפשר ליששכר להכיר טובה.
שלש פתילות. והחוט המשולש לא במהרה ינתק.
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד – נר חנוכה בשמאל. זמן של עשירות.
כל אחד צריך להשתייך או ליששכר או לזבולון או לשניהם.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה