יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

דברי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בהדלקת נר רביעי

ליל ד' - בקיצור נמרץ

מצטמצמת המחלוקת בין בית שמאי לבית הללמחר המספר של הלל גוברצעד אחר צעד. "פוסעים בו פסיעה קטנה”.

נר רביעי כנגד ראש השנה [שני ימים יומא אריכתא – עפ”י הסשמן למנחההרשעים רצו להשכיחם תורתך ומצוה להזכיר נשכחות מה שאמרו אותם צדיקים שנהרגו על קידוש השםכגון הג"ר אשר אנשיל וייס הי”ד בעהמ”ס שמן למנחה].

ראש השנה יום ראשון של עשרת ימי תשובהביום הרביעי נשיא לבני ראובן וכו'. ראובן שב משקו ותעניתו וכו'. אמר הלראובןאתה פתחת בתשובה תחילה – בנך הושע עתיד לומר "שובה ישראל עד האלקיך". ראובן יסד ענין התשובהנר רביעי מתאימה לראובן.
ויהי בישורון מלך וכויחי ראובן ואל ימות – מפסוקי מלכויות בר”הר"ה יום המלכהוסמוך לזה יחי ראובן השייך לר"ה.
שובה ישראל – עד שיעיד עליו יודע תעלומותכי כשלת בעווניךהחוזר בתשובה עוונות נהפכות לשגגות.
א"שר ב"ך י"רוחם י"תום [המשך הפסוק]. ר"ת אבי"יאמרתי לכם אל תחטאו בילדנהגו הנערים להסתובב על הפתחים בחנוכההנערים נהגו להדליק בשמחת בית השואבה [סוכות כנגד חנוכה רוקח].
שופר – פיו צרמן המיצר .. ענני במרחבבתחילה צר אבל בסוף מרחב.
ראובן ראשו וראשיתו צרשב משקו ותעניתובסוף רחבהרחב פיך ואמלאהוהמרחבשופר גנוחי גנח ילולי ילילבהסטוריה היו לנו הרבה מצבים של צער וילילה והתחזקנו באמונה.
רחצת ראש רשע – עשוטבת – ירח עשו.
ראובן נותן תקוה לחזור.
פתילות ושמנים שאין מדליקים וכומדלקים בחנוכהאפיהחלשים יכולים לחזור.
בוראו קראו רעשבע שמותאורב לאדם להמיתויבוא יום שהיחסל אותוולבבו יבין ושב ורפא לובני בינהבינה היא תשובהנר רביעי של חנוכהראש השנהתשובהראובן.
ראובן בגיפעמיים עי"ןצריך להסתכל בתוך עצמו בשתי עיניים ולבדוק הדק היטב לתקן את עצמו.
חנוכה אומרת לחזוראף פעם לא מאוחר מדי או מוקדם מדי.
עד מתתיהו לא היתה מחלוקתאז הייתה מחלקות [פספסתי פה קצת].
בחנוכה – שנראה כל אחד מעלת חברנו בלא חסרונםצריכים לראות מעלת חברנו אבל לפעמים צריכים נרות לראותראובן אמר אל תחטאו בילדיוסף הוא לא רעשתי עיניים – לראות בטוב. [או עין אחת לראות את המעלות של החבר ועין שניה להביט בחסרונות של עצמו].
שפ"א – בר"ה מסתכלים בעין טובה גם על הגויים. "ועל המדינות בו יאמר”. "יאמר כל אשר נשמה באפוהאל-הי ישראל מלך”ר"ה יום של עין טובה וכך נר רביעי שהיא כנגד ר"ה.
לא הביט און ביעקב וכו' – מי אינו רוצה שהיסתכל עליו באופן חיוביאבל אם נסתכל על חסרונות חברנו א"א לצפות מהשיראה מעלותנוכל אחד יש לו מעלות וחסרונותצריכים להתמקד המעלות.
אני בריה וחברי בריהאני מלאכתו בעיר וכולהסתכל על הרקע של הזולת וכך לדונו לכף זכותאולי סבל בילדותו וכו'.
אפשר לומר להשאמנם יש לי חסרונות אבל אני מסתכל על חבריי בעין טובה עד שמגיעם לנר הנשמת אדם.
זו העבודה במיוחד בליל רביעישובה ישראל עד האלקיך.
רוצים לראות "וערכתי נר למשיחי". נפסיק לעשות דברים המעכבים את הגאולה.

מאמר ב'

אם מסתכל אדם בספרי מוסר ומייחס את החסרונות המוזכרים שם לזולת – עוד לא נגע בתכלית הלימודברגע שלומד על הפגמים במדות ואומרים שהן שייכות לי – התחיל ללמוד מוסר [פני מנחם].

טיפ – לראות מעלת חברנושתי עיניים [ראובן]. עין אחת מעלת החבר ובעין שניה חסרונות עצמנו [כדלעיל].

ע"ה מותר לנוחרו ביו"כ פיהמהר"לחלק הע"ה שבו מותר לנחור אבל אסור בפועל כי יש גם צד בן אדם ויהודי שבוכל אדם מורכב משניםצד טוב וצד רע.
סיפור:

רמיימון המזחרחיסט הנודע הגיע למונקאטש והגיעו מאות [יותר ממה שהגיעו לטיש של המוקאטשערלשמוע את התעמולה שלו למפעל הציוני.
הרבי עשה סערה שאסור להגיע והוסיף "שבחים רביםלדרשן הרמיימון וכו'. יום ששי, הגיע רמיימון לטבול במקוה [מצד אמו היה חסידוגם המונקאשער היה שם [לא היה כסף לקנות מקוה פרטי לרבי]. רמיימון התעלף במקוה [היו לו בעיות לב]. הגיעו יהודי – הוציא אותוכיסה אותו השקה אותו וכומתברר שהיה המונקאשטער בכבודו ובעצמושאל אותו הרבי אם הוא מרגיש יותר טובאמר שכןאמר לו הרבי "ימח שמך….!!"
שני דינים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה