יום רביעי, 2 במרץ 2016

ציונים ומראי מקומות בנושא משיחת שאול למלך

לרפואת נעמי בת טובה בתוך שח"י!

נאמר בכריתות ה: "מלכי בית דוד מושחין מלכי ישראל אין מושחין מנלן אמר רבא אמר קרא 'קום משחהו כי זה הוא וכו'' זה טעון משיחה ואין אחר טעון משיחה". הרי מכך שה' אמר לשמואל למשוח את דוד "כי זה הוא" משמע שאף אחד אחר אינו נמשח.

והקשו רש"י ותוספות, א"כ איך נמשח שאול, שהיה ממלכי ישראל, בשמן המשחה? ותירצו שפסוק זה ממעט מלכי ישראל שבאו אחרי דוד ולא לפניו כמו שאול. וכך משמע ברמב"ם [מלכים א' ז'].

האלשיך הביא מדרש ששאול נמשח בשמן אפרסמון וכך כתב הרד"ק ובקרן אורה בכלי יקר ובמלבי"ם אבל לא כך משמע מדברי רש"י ותוספות.

ה'משך חכמה' [בפ' כי תשא] כבדרך אגב, נתן יישוב מבריק לקושיית רש"י ותוספות. על הפסוק "שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם", הוא כותב שההגבלה למשיחה בשמן המשחה נאמר על כל מי שאין מלכותו נמשכת לדורות [כמשמעות הפסוק]. אבל מלכות שאול [לעומת שאר מלכי ישראל] היתה אמורה להימשך לדורות, לולא החטא בגלגל, כמו שנאמר [שמואל א' י"ג י"ג] "... הכין ה' את ממלכתך על ישראל עד עולם". אין מניעה, איפוא, מלמשוח אותו בשמן המשחה. [העירו בזה בביאור בינת אדם על המשך חכמה ובס' אמרות המלך על הלכות מלכים עמ' מ"ד]. 

ועיין בס' אילת השחר [להרה"ג זאב הוברמן ז"ל ח"א סי' מ"ב] שביאר עפ"י הרמב"ן שרק אם המלכות היא "לי" דהיינו נציגה מובהקת של מלכות שמים, נמשח המלך במשן המשחה. ממלכת דוד קראה הכתוב [דה"ב י"ג ח'] "ממלכת ה' ביד בני דויד" וכך כתוב עוד [דה"א כ"ט כ"ג] "וישב שלמה על כסא ה' למלך תחת דוד אביו ויצלח וגו'". הרי שמלכות דוד היא "לי". שאול הוא היחיד במלכי ישראל שנקרא במספר מקומות "משיח ה'". הרי שכך נאה וכך יאה שיימשח בשמן המשחה המיועד למי שמוגדר מלכותו כ"לי" [עיי"ש ושוב מצאתי כן בחסדי דוד סוף פ"ד דסנהדרין].

ובמאירי בהקדמה לתהילים וכן בבית הבחירה להוריות כתב שאף שהמלכות נועדה אך ליהודה מנבואת יעקב, מ"מ שאול נמשח בשמן המשחה וז"ל בהקדמה שם: יראה לי גם כן שנמשח שאול בשמן המשחה וכו' וידוע שמלכי ישראל לא היו מושחין אותם בשמן המשחה אפי' ראשון שבהם ואם עשו כן מעלו בשמן, וכשמשח אלישע את יהוא לא שמן המשחה היה אלא שמן אפרסמון וכו' וא"כ מה שמשחו את שאול בשמן המשחה לא היה מצד שהיה דינו לכך אלא שהיה כממונה מצד השבט הראוי לכך ובמקומו עכ"ל. והיינו ששאול נמשח בשמן המשחה שהיה מלך מכח שבט יהודה ובמקומו אף שהוא עצמו היה מבנימין.

ודבריו צע"ג איך אפשר להתיר ע"פ סברא זו משיחה בשמן המשחה שיש בה מעילה וכרת. ועי' מש"כ בזה בספר הדרת מלך [עמ' מ"ב – מ"ג]. ועי' בס' יחי המלך [עמ' קכ"ה – קכ"ט] בגדר מלכות שאול.

בס' הורה גבר כתב ששאול נמשח עפ"י הדיבור [עי' שמואל א' ט' ט"ז] – ועפ"י הדיבור שאני. ועי' קובץ מסורה [ט"ז עמ' נ"ח] ובחי' הגרי"ד על כריתות [ה:].

 כ"ג אדר התשע"ו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה