יום שני, 24 באוגוסט 2015

ליארצייט של רבי צדוק הכהן זצ"ל

רבי צדוק (רבינוביץ') הכהן מלובלין (כ"ב שבט תקפ"ג, 3 בפברואר 1823 - ט' אלול תר"ס, 3 בספטמבר 1900).
  • "עיקר התשובה הוא עד שיאיר ה' עיניו, שיהיו זדונות כזכיות. רוצה לומר, שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון ה' יתברך." ~ "צדקת הצדיק" אות מ וכן באות ק
  • "...אמנם החילוק הוא שבחינת יוסף הוא המלחמת היצר קודם החטא שלא יהיה ניסת לעצתו. ובחינת דוד המלך ע"ה הוא דהמלחמה גם אחר הקלקול שארע לו לבל יפול לבו מזה, רק להתגבר עליו על כל פנים מכאן להבא..."~ "פרי צדיק" להושענא רבה אות כ"ז
  • "אע"פ שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משרשו ועיקרו." ~ "צדקת הצדיק" אות קל
  • "במקום שהיא המחשבה של האדם שם הוא כל אדם, כי עיקר האדם אינו הגוף רק הנפש, והנפש אינה דבר רק כח המחשב ומהרהר והרוצה שבאדם, ומקום שמחשבתו אדוקה, כך הוא כל צורת האדם באותו עת." ~ "צדקת הצדיק" אות קמד
  • "עגמת הנפש שיש לאדם על עבירות שעשה, הם ממש ייסורי גיהנום על אותה עבירה. ולכן אמרו בסוף פרק קמא דברכות (דף יב עמוד ב) דהמתבייש בה (בעבירה) מוחלין לו, כי כבר סבל עונש גהינום." ~ "צדקת הצדיק" אות נז
  • "אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשלווה... והיינו שהם אדוני הארץ... דההיא אישיבה דווקא כדרך ישיבת הארץ בשלווה ובממשלה, דזה נקרא ישיבה, והיינו בזמן שבית המקדש קיים. ומשחרב בית המקדש, אע"פ שלא גלו [כולם] ממנה, גם היושבים בה אין נקראין יושבי הארץ, ואין להם ישיבה בה, מאחר שהם עבדים עליה למלכי העמים המושלים שם, כמונו בח"ל, אין זה נקרא ישוב שיושבים בה בישיבה, רק גרות בעלמא, ולא מקיים 'וישבתם'" ~ דברי סופרים, סי' י"ד
  • "תחילתו של יצר הרע הוא להכנס ללב האדם כאורח, ואז לבסוף נעשה בעל הבית על האדם." ~ מתוך הספר "ישראל קדושים"
  • "נס הוא תזמון כוחות הטבע ברגע הנכון." ~ מתוך הספר "שיחת מלאכי השרת"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה