יום שני, 1 ביוני 2015

חיוב צדקה להמסתובבים בבתי מדרשות לקבץ נדבות

סימן סט
חיוב צדקה להמסתובבים בבתי מדרשות לקבץ נדבות

ה' פקודי בנ"י התש"ס מע"כ האי צורב עוסק בחוקי חורב ברקאי הרה"ח כש"ת אברהם שלמה דיקמאן שליט"א

אחדשכ"ת. מכתבו קבלתי והנני טרידנא מאד ומתכונן לנסוע לארצינו הקדושה ולכן אשיב רק כמה מילין ואת מעכ"ת הסליחה ואגב יסלח נמי אולי לא תיארתיו כראוי כי בבלתי מכירי קאמינא.

בדבר שאלתו בענין הסובבים בבתי מדרשות לקבץ נדבות האם יש חיוב ליתן לכל אחד כפי המבואר ברמ"א יו"ד סי' רמ"ט ס"ד דאסור להחזיר עני השואל ריקם וכל שאפשר לו ליתן ולא יתן עובר בלאו ועשה דאורייתא או דילמא עליו לברר בראיות שבאמת ראוי לקבלה והאריך בזה.

ולפענ"ד בקיצור נמרץ כפי מיסת הפנאי והנה ראשונה מעכ"ת ס"ל האם יצטרך לברר בראיות אם הוא צריך לקבל הוקל מעליו ולפענ"ד אדרבה חומרא גדולה הוא דעכ"פ הבא ופתח את ידו או שחייב ליתן לו או שחייב לילך ולברר, שהרי סוף סוף עכ"פ ספק מ"ע דאורייתא בא לפניו, כי ודאי דכל אדם יש לו חזקת כשרות אלא משום דבאו ונחזיק טובה לרמאי מקילינן במקצת ולכן ודאי חייב לברר וליתן ולא לשלחו, ובגמ' ב"ב דף ט' ע"א תנא אם הי' מחזיר על הפתחים אין נזקקין לו ההוא עניא דהוה מחזיר על הפתחים דאתא לקמיה דר"פ לא מזדקיק ליה א"ל רב סמא בריה דרב ייבא לרב פפא אי מר לא מזדקק ליה אינש אחרינא לא מזדקיק ליה לימות א"ל והא תניא אם הי' עני מחזיר על הפתחים אין נזקקין א"ל אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת ע"כ. ועיין רמב"ם פ"ט מהל' מתנת עניים ובטוש"ע יו"ד סי' ר"נ ס"ג.

ומסתמא רוב המסתובבים יש להם דין של עניים המחזירין על הפתחים ואותם שיש להם המלצות ודאי שיש להתחשב כפי האפשר אבל גם בזה יש ויש כי יש הרבה שההמלצות הם מוגזמים או בכלל לא מובנים אבל מאידך גיסא הרי ח"ו להטיל דופי ולכן כל ערום יעשה בדעת לפענ"ד הבאים בבית המדרש הם בכלל עניים ההולכים על הפתחים והכי דיינינן להו, והגם כי לא יכול ליתן לכל אחד מתנה גדולה אבל גם להניחו לעבור בלי כלום עכ"פ ספק מצוה דאורייתא יש בו כנלפענ"ד.

דושכ"ת בהוקרה בלתי מכירו בלב ונפש,

מנשה הקטן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה