יום שני, 8 ביוני 2015

בענין אי מותר להשתמש בכלי זכוכית בשר וחלב בשטיפה בינתים לבד
סימן קסח

בענין אי מותר להשתמש בכלי זכוכית בשר וחלב בשטיפה בינתים לבד

ג' פ' חיי שרה התשל"ט בנ"י יצו"א.

מע"כ האי צורב עוסק בחוקי חורב כו' ברקאי כש"ת יוסף יצחק לרנר הי"ו בביה"מ גבוה לייקווד נ.ז.

אחדשה"ט וש"ת.

בדבר שאלתו בכלי זכוכית שהעולם מקילין להשתמש בהן בין בשר ובין חלב ותמה לפמ"ש הרמ"א סי' תנ"א סכ"ו דהמנהג באשכנז ובמדינות אלו דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו ופסק כיש מחמירין שם וכ"פ במשנה ברורה ובערה"ש יו"ד סי' ק"כ ס"ק כ"ה וא"כ אמאי סומכין העולם להתיר ולא מצא סמך לזה בשום מקום.

ובכאן אמרינן לא ראינו אינו ראי' דהרי כתבו הפוסקים דאף לדעת המחמירים בכלי זכוכית דוקא לענין חמץ בפסח החמירו לפי שאיסורו במשהו אבל בשאר איסורים לא חששו אפילו המחמירין וכ"כ הכנה"ג בהגהות הטור יו"ד סי' קכ"א אות כ"ה ובס' קהל יהודה הביא דברי הכנה"ג וכתב דגם המחמירין והמהדרין מבני ספרד אין מחמירין בכלי זכוכית רק לענין פסח אבל לענין שאר איסורין נתפשט המנהג שלא לחוש כלל אלא שבשו"ת מהר"ם שיק יו"ד החמיר בדבר אבל בס' יד יהודה יו"ד הל' מליחה סי' ס"ט בפי"א סקפ"ט ובפיה"ק סקי"ז כ' לדינא דכלי זכוכית לא מיבעיא שאינו נאסר מחמת כבוש אלא אף בחמין קיי"ל דלא נאסרו בדיעבד ואין צריך שום הכשר ועיין דרכ"ת יו"ד סי' קכ"א שהביא דבריהן באריכות וכנראה דדעתו ג"כ כדעת המקילין וכיון דכבר כן נהוג עלמא הנח להם לבני ישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם ומינה לא תזוע.

איברא דנלפענ"ד לחדש דלהשתמש בזכוכית חלב ובשר בזה אחר זה יש עוד טעם אחר להתיר והוא דבשר בחלב תרוייהו התירא הוא ולא דמי לחמץ ושאר איסורין דאיסור הם והו"ל נ"ט בר נ""ט דאיסורא אבל הכא נ"ט בר נ"ט דהתירא הוא וא"כ יש כאן כמה ספיקות להתירא חדא דלמא קיי"ל דכלי זכוכית אינו בולע כלל והיתר גמור הוא ואת"ל בולע דלמא יש חילוק בין חמץ לשאר איסורין כדעת הפוסקים המחלקים ואת"ל אין לחלק בין איסור לאיסור מ"מ י"ל דלמא בין איסור לאיסור אין מחלקין דמה לי איסור חמץ וממה לי שאר איסורין דסוף סוף איסור הוא קמן אבל בשר ואח"כ חלב דהיתר בהיתר הוא ולא נאסר מדאורייתא אלא ע"י בישול ובלא בישול לא הוי אלא דרבנן לאכילה ולעולם לא אתי לידי איסור דאורייתא כה"ג סמכינן דודאי אינו בולע דבדרבנן הולכין אחר המיקל וכ"ש דהו"ל נ"ט בר נ"ט דהתירא ואפילו למ"ד דעירוי מבשל הרי אינו מבשל רק עד כדי קליפה ואם יפליט איכא ס' כה"ג לכ"ע ליכא למיחש ולכן הקילו בני ישראל והנהיגו לשתות מכוסות חלב או בשר בלי הכשר בינתיים רק שיראה שיהי' הכוס נקי ומצוחצח.

ושמעתי מגדול אחד בדורנו שאשתו הרבנית רצתה להחמיר וליקח כוסות של זכוכית לבשר לבד ולחלב לבד ומיחה בה ואמר כך ראיתי בבית אמי הצדקנית שהיתה מקובלת מגאוני וצדיקי הדור הקודם וכן ראיתי אצל שאר צדיקי הדור העבר ואיני רוצה לשנות ממה שראיתי בבית אמי, ואל תטוש תורת אמך. וכנראה דבכיון עבד עובדא כדי להורות הלכה למעשה. ומ"מ במקום שיש לחוש לתערובת יש להחמיר.

ולמודעי אני צריך דמיהו הני קדרות היום שנעשו ממין זכוכית כגון הנקרא פיירעקס וכיוצא בהם למיניהם הגם שאומרים שהם זכוכית מ"מ כיון שעשויין לבישול על האש ח"ו להקל ולבשל בקדירה אחת בשר וחלב אפילו בזה אחר זה והדבר פשוט.

דשה"ט בלב ונפש

מנשה הקטן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה