יום רביעי, 13 במאי 2015

בענין אי יש לקיים מצוה שמביא לידי מחלוקת
סימן קנג

בענין אי יש לקיים מצוה שמביא לידי מחלוקת

ב' לסדר למען תספר התשמ"א בנ"י יצו"א.

מע"כ האי צורב עוסק בחוקי חורב כו' כו' כש"ת הרה"ג מוה"ר מרדכי ראזענבוים הי"ו

אחדשכ"ת בידידות.

יסלח לי אם לא תיארתיו כראוי כי בבלתי מכירי קאמינא ויען ויאמר סלחתי. ובדבר מכתבו שמחתי מאד לקרוא אשר הקונטרס אום אני חומה האירו עיני ת"ח להבין קצת בעניני עירובין המסובכין ולהבין כל השיטות על בורין וממש החייתני כי מצאו דברי תורה חן בעיני לומדי התורה כי זה חלקי מכל עמלי שיעיינו לומדי התורה וישתעשעו בדברינו ויפלפלו בהם הן לקרב והן לרחק כדרכה של תורה וי"ר שתזכו ללמוד תורה לשמה וללמדה עדי יבא ינון ולו יקהת עמים.

ובדבר אשר בקש להבינו נקודה אחת האיך זה אפשר שיהי' רצון ה' לקיים מצוה שמביא לידי מחלוקת ושמו שלום ורצונו שלום, הנה באמת נגע בנקודה יקרה אשר א"א לעבור עליה בלי הערה וודאי אין לך דבר שעומד בפני השלום ושמעתי בשם הגאון בעל אור שמח או בעל אבני נזר שבעיר אחת עשה רב עירוב והיו שם מנגדים על העירוב ובאו להגאון ושאלו שיכתוב מכתב נגד הרב שעשה עירוב שהוא בניגוד לכמה והשיב הגאון ז"ל אם לא אכתוב מכתב נגד הרב אז המנגדים ינגדו ולא יטלטלו אבל אם אכתוב מכתב אגרום לשנאת חנם ובזיון ת"ח ולכן לא כתב כלל.

והנה במה שכתב שמאחר שאני מתחשב כ"כ בדברי מרן הגאון ר' משה פיינשטיין שליט"א איך זה דלגתי על שורה אחת מדבריו הק' שאמר שודאי דבר טוב הוא רק שלא יהי' מחלוקת בין הרבנים וכו' ומעכ"ת הוסיף עוד דיש עוד מחלוקת בין אנשים פשוטים.

אהובי ידידי בלתי מכירי, ראשונה אגיד כי לא דלגתי על שום דבר ואצלי כל תיבה של הגאון שליט"א יקר מאד אמנם מעכ"ת דלג שהרי השבתי לו שגם בליטא הי' מחלוקת שהמשכנות יעקב אסר ולא שמעו לו וכן אחרים שהתנגדו לעירוב ולא שמעו להם ומרן הגר"א ז"ל הושיבוהו בבית האסורים בקיידאן על שקלקל את העירוב ואפ"ה חזרו ותקנו את העירוב וגם בבריסק הי' עירוב למרות שמרן הגר"ח הי' מתנגד לעירובין עד שפעם בעיר אחת שמע שעשה רב עירוב ובכה כל הלילה אבל מ"מ עשו עירובין בכל העולם ולעולם בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה ובכל מקום שעשו עירובין מצאו מנגדים להם עיין בכל התשובות שהוא מלא מזה בראשונים ואחרונים והמפורסם אין צריך ראי'.

שנית אומר לו למע"כ שגם זה אמת שאני לא עשיתי עירוב בבארא פארק ולא עשיתי דבר רק שאמרתי שלהלכה העירוב כשר וזה מה ששאלו אותי אבל אין אני המשגיח ואין אני נותן שום השגחה לא על עירוב ולא על בשר או חלב או שאר השגחות ואני רק מה ששואלים אותי להלכה אני משיב בס"ד וכן עשיתי גם בעירוב זה וגם זה לא אני לבדי אלא הי' עם רבנים רבים גדולי התורה.

ועד השלישית אני בא במה ששאל היכן מצינו שיהא רצון הבורא לקיים מצות שעי"ז ח"ו מביא מחלוקת הנה הטור א"ח סי' א' התחיל יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים פירש ד' דברים בעבודת הבורא יתברך והתחיל בעז כנמר לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגין עליו ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגין ואל תמנע מלעשות המצוה וכן אמר ר' יוחנן ב"ז ועיין ב"י וב"ח מה שהאריכו בזה והכלל כי בענין עשיית המצוה אין להתחשב רק אם הוא מצוה ורצון אביך שבשמים ואם לפי דעתי או דעת אדם אחר הוא מצוה ורצון הבורא אל ימנע מלקיים המצוה מפני המלעיגים שילעיגו עליו וירדפו אותו כמבואר בב"י כי אלקים יבקש את הנרדף והוא יודע ועד ואם פנחס בקנא את קנאתו נמי רצו להורגו כמבואר בירושלמי ולא חש לדבר רק כי מצות הבורא קודם למורא אדם והשם ית"ש יודע ועד כי כונתינו רק לעשות נחת לו כביכול ולקיים מצותיו ועל המלגלג אני כועס כי מי נתן רשות לאיזה צעירי צאן ללעוג ולבזות גדולי התורה ויראה מורי הוראה בישראל. ומי ששכן את שמו בבית המקדש ועושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו.

ידידו דושה"ט מוקירו בלתי מכירו בלב ונפש

מנשה הקטן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה